Podmienky prenájmu elektrobicykla

Prenájom elektrobicykla na jeden deň predstavuje časové rozmedzie od 7.00 hod. do 20.00 hod daného dňa. Presný čas závisí od dohody s prenajímateľov, resp. podľa želania zákazníka. V prípade záujmu a dostupnosti elektrobicykla, je možné prevziať si ho aj v predvečer dňa prenájmu. 

Elektrobicykle je možné na želanie zákazníka doručiť na konkrétnu adresu za poplatok 5,- eur (v cene je zahrhnuté doručenie aj prevzatie, pri prenájme dvoch elektrobicyklov naraz sa doprava účtuje iba raz) alebo si ich zákazník prevezme na adrese Tomanova 110A, Bratislava - Vajnory.

Nasledujúce podmienky sú obsiahnuté v zmluve o prenájme elektrobicykla a vo všeobecných podmienkach nájmu elektrobicykla, ktoré podpisujú prenajímateľ (KamBike) a nájomca pri prevzatí elektrobicykla.

- Nájomca hradí nájomné vopred:
  •  v hotovosti pri prevzatí predmetu nájmu,
  •  platobnou kartou pri prevzatí predmetu nájmu,
  •  alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet  vo VÚB banke IBAN: SK57 0200 0000 0017 3440 9555 
- Nájomca zaväzuje zložiť v deň podpisu zmluvy kauciu vo výške 100 eur. Kaucia slúži najmä na úhradu prípadných škôd na elektrobicykli (okrem bežného opotrebenia) počas doby nájmu. V prípade, že si poškodenie bude vyžadovať odborný servis, nájomca je povinný počkať na vyúčtovanie kaucie po vykonaní servisu.

- Elektrobicykel je zakázané umývať vysokotlakovým čističom, ponárať do vody, brodiť sa v hlbokej vode, pretože tieto činnosti by mali za následok poškodenie elektrobicykla, najmä jeho elektromotora.

- Prípadné poškodenie alebo vady na elektrobicykli vzniknuté nesprávnym používaním alebo z iných dôvodov zavinených alebo spôsobených nájomcom počas trvania nájomného vzťahu znáša v plnej výške nájomca.

- Elektrobicykel môže používať len nájomca.

- Nájomca môže používať elektrobicykel len na voľnočasovú cyklistiku. Je povinný zaobchádzať s ním tak, aby nedošlo ku škode alebo neprimeranému opotrebeniu.

- Nájomca je povinný chrániť elektrobicykel pred poškodením, krádežou, stratou alebo zničením a zodpovedá prenajímateľovi za každé poškodenie, krádež, stratu a zničenie elektrobicykla v plnom rozsahu bez ohľadu na zavinenie.

- V prípade krádeže elektrobicykel je nájomca povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť prenajímateľovi a na príslušnom oddelení Policajného zboru. 

- Nájomca je povinný zamknúť elektrobicykel zámkom, ktorý mu bude odovzdaný spolu s elektrobicyklom, a to správnym spôsobom vždy počas doby, kedy ho nájomca nepoužíva.

-  V prípade, že počas doby prenájmu dôjde k strate, krádeži, prípadne k zníženiu hodnoty elektrobicykla a  predmet nájmu sa stane neupotrebiteľným,   nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi v lehote 15 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur.

- V prípade, že nájomca nevráti elektrobicykel načas, nájomca je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý kalendárny deň omeškania.

- Nájomca je povinný dodržiavať všetky pravidlá a právne predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a za ich porušenie zodpovedá výlučne on.